Page Visited: 141
0 0
Read Time:36 Second
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน (รุ่นที่ ๕) เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี ดร.สมชาติ ดีอุดม เป็นประธาน

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน (รุ่นที่ ๕) เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี ดร.สมชาติ ดีอุดม เป็นประธานในวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแคขาว ชั้น ๒ สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามงานการปรับเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และการจัดโครงการเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรสำหรับการเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ