Page Visited: 147
0 0
Read Time:30 Second

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท.สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ตัวแทนคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน นำโดย ผศ. สุภกาญจน์ พรหมขันธ์ ดร.พันธกานต์ แก้วอาษา และนางสาวนลัทสิรินทร์ ทรัพย์โยธา อนุกรรมการฯ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท.สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแคแสด ๓ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต