Page Visited: 242
0 1
Read Time:10 Second

การเตรียมความพร้อมของบุคลากร หาก มทร.อีสาน ได้ออกเป็นมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ"

ณ ห้องประชุมนวราชมงคล อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น
#สภาคณาจารย์และข้าราชการ