HOME

SENATE RMUTI

ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2553 ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม  2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ดังวาระที่แนบมานี้ ขอเชิญอาจารย์  ข้าราชการ บุคลากร ทุกท่าน ฝากความคิดเห็นหรือเสนอแนะเรื่อง


การจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมลีลาวดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เวลา 09.00 -16.30 น.  ดังวาระที่แนบมานี้ ขอเชิญอาจารย์  ข้าราชการ บุคลากร ทุกท่าน ฝากความคิดเห็นหรือเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ได้กับคณะกรรม


ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2553 เรียบร้อยแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา 27 มาตรา 28 วรรค 2 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเ


กิจกรรมของสภาคณาจารย์

คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาทางวิชาการ
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปีของสภาคณาจารย์ฯ แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และข้าราชการ ได้รับความรู้ในการพัฒนามหาวิ

โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการได้ดำเนินตามโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยได้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน Tsinghua University ในระหว่างวันที่ 27 - 30 กรกฏาคม 2552

ศึกษาดูงานสภาคณาจารย์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
โครงการศึกษาดูงานสภาคณาจารย์ฯ วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 • รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 3/2553 รับรองแล้ว
 • (2/0)
 • รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 2/2553 รับรองแล้ว
 • (1/0)
 • รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 1/2553 รับรองแล้ว
 • (3/0)
 • รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 2/2552 รับรองแล้ว
 • (1213/1)
 • รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 6/2552 รับรองแล้ว
 • (1055/0)
 • รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 5/2552 รับรองแล้ว
 • (936/0)
 • รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 4/2552 รับรองแล้ว
 • (913/0)
 • รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 3/2552 รับรองแล้ว
 • (988/0)
 • รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 1/2552 รับรองแล้ว
 • (1424/0)

  สถาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  E-mail senate@rmuti.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม
  Company Logos - Top Logo Design Company Review