คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปัจจุบัน

 

 
 นายธวัชชัย สิมมา

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 
ผศ.สุรศักดิ์ โล่ห์วินิชชัย

รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1

 


 
ดร.พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู

รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2

 
นายสมยศ นิรมิตรเจียรพันธุ์

ฝ่ายงบประมาณและแผน


ผศ.สุรินทร์ อ่อนน้อม

ฝ่ายกฎหมายและรองเรียน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
นางปราณี สกุลลิขเรศสีมา

ฝ่ายเหรัญญิกและปฏิคม

 
ดร.กฤตยา สมสัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย


นายชาญชัย สุวรรณเขต

ฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม

 
ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน

ผู้ช่วยฝ่ายงบประมาณและแผน

 

ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว

ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมายและร้องเรียน

 
นายยุทธศาสตร์ คงชะสิงห์

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม


นายสายัญ พันธ์สมบูรณ์

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

 
นางสาวณัฐนันท์ หลักคำ

ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมายและร้องเรียน


ดร.คมกฤช อรุณฉายพงษ์

ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมายและร้องเรียน

 
สิบเอกทองล้วน สิงห์นันท์

ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมายและร้องเรียน


ผศ.วิโชติ ทองเสมอ

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

 

 

 

 
ดร.โสภิตา สัมปัตติกร

เลขานุการ

 
 

 
นายกิตติพงษ์ ธารเอี่ยม

ผู้ช่วยเลขานุการ

 
     
     
     
     

ดูข้อมูล คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชุดที่ 1

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม