คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปัจจุบัน

 

 
 อาจารย์ ดร.โสภีดา สัมปัตติกร

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คน1

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ชัยกูล
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่2

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ โล่ห์วนิชชัย 

 กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ชันติโกมล 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศตคุณ เดชพันธ์

 กรรมการ

 

อาจารย์อารม เพิ่มงาม 

กรรมการอาจารย์ปรัชญา บำรุงกุล

 กรรมการ

 

 อาจารย์ธนกร จำปาหอม

 กรรมการ

 

 

อาจารย์บรรลุ เพียซิน  
กรรมการ

ผ.ศ.รัชนก เธียรวาริช

 กรรมการ

 

อาจารย์เอกชัย คุปตาวาทิน
กรรมการ

อาจารย์กมล ช่วยรักษา

 กรรมการ

อ.สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ 

กรรมการ

 

 กรรมการ

 กรรมการ

  กรรมการ

 

 

 

   

 
อาจารย์กมล ชาวยรักษา

กรรมการและเลขานุการ

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

     
     
     
     

ดูข้อมูล คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชุดที่ 1

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม