คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชุดที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์         พร้อมจิตร          ประธานสภาคณาจารย์ฯ                         วิทยาเขตสุรินทร์

นายพัฒนา                                พึ่งพันธ์             รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1          วิทยาเขตกาฬสินธุ์

นายวิชัย                                    สายคติกรณ์       รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2          ศูนย์กลาง นครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ             บุญหมื่นไวย       กรรมการ                                                ศูนย์กลาง นครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนนต์         สิปปภากุล         กรรมการ                                                ศูนย์กลาง นครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีวิน               เปสตันยี            กรรมการ                                                ศูนย์กลาง นครราชสีมา

นายสิทธิชัย                                ศรีสุชาติ            กรรมการ                                                วิทยาเขตขอนแก่น

นายประพันธ์                              ยาวระ               กรรมการ                                                วิทยาเขตขอนแก่น

นายราชันย์                                 วงษ์ทวี              กรรมการ                                                วิทยาเขตกาฬสินธุ์

ดร.สุทธิศักดิ์                              แก้วแกมจันทร์    กรรมการ                                                วิทยาเขตสุรินทร์

นายเอกวิทย์                               หายักวงษ์          กรรมการ                                                วิทยาเขตสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยุทธ            จี้เพชร               กรรมการ                                                วิทยาเขตกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรฑิต            ดวงมุสิก            กรรมการและเลขานุการ                           วิทยาเขตขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร             ภูศรีฐาน            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                   วิทยาเขตสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนนท์            รัตนรวมการ       กรรมการ                                                วิทยาเขตสุรินทร์

ว่าที่ รต.วินัย                               หล้าวงษ์            กรรมการ                                                วิทยาเขตสกลนคร

นายสมภาร                                ดอนจันดา         กรรมการ                                                วิทยาเขตสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร             ตรีกิ่ง                 กรรมการ                                                วิทยาเขตสุรินทร์

นายสมภพ                                 อนันตศานต์       กรรมการ                                                วิทยาเขตขอนแก่น

นายธนนันต์                               อยู่หว่าง             กรรมการ                                                วิทยาเขตสุรินทร์

 

 

ดูข้อมูล คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชุดปัจจุบัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม