ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หมวดประกาศ
ถึงปี ปัจจุบัน
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2550
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2550
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ฉบับที่5)
- ประกาศ มทร อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หมวดระเบียบ
ปี พ.ศ. 2555
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2555
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ.2555
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นทุนการศึกษา พ.ศ.2555
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวิชาการ ประชุมวิชาการและการศึกษาดูงานของนักศึกษา พ.ศ.2555
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2555 
 ปี พ.ศ. 2554
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2554
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนจากเงินรายได้ พ.ศ.2554
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2554
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2554
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการบริการโรงพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2554
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการสำหรัรบนักศึกษา พ.ศ.2554
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักศึกษา พ.ศ.2554
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวิชาการ ประชุมวิชาการ และการศึกษาดูงานของนักศึกษา พ.ศ.2554
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาวิชาเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิต พ.ศ.2554
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554
 ปี พ.ศ. 2553
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2553
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2553
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2553
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและเงินค่าตอบแทนจากเงินรายได้ พ.ศ.2553
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2553
- ระเบียบฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
- ระเบียบฯ ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2553
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคสมทบ) พ.ศ.2553
 ปี พ.ศ. 2552
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2551
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2552
 ปี พ.ศ. 2551
- ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2551
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ.2551
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริการวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2551
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2551
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ.2551
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2551
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2551
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2551
 ปี พ.ศ. 2550
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2550
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2550
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ–จ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ.2550
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ–จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2550
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2550
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป พ.ศ.2550
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการขอใช้อาคารสถานที่ พ.ศ.2550
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินการหอพักนักศึกษา พ.ศ.2550
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการถอนคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต พ.ศ.2550
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2550
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่าย เก็บรักษา เงินรายรับ พ.ศ.2550
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2550
 ปี พ.ศ. 2549
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2549
- ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2549
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2549
- ระเบียบฯ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2549
หมวดข้อบังคับ
ปี พ.ศ. 2555
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2555
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ฉบับที่3) พ.ศ.2555
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่2) พ.ศ.2555
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2555
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบันที่ 2) พ.ศ.2555
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2555 
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 
 ปี พ.ศ. 2554
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและจัดการทรัพย์สิน พ.ศ.2554
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2554
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2554
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พ.ศ.2554
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน /สำนัก พ.ศ.2554
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ฉบับที่2) พ.ศ.2554
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2554
 ปี พ.ศ. 2553
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2553
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2553
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2553
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2553
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2553
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนา มทร.อีสาน พ.ศ.2553
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2553
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ฉบับที่2) พ.ศ.2553
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่2)
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2553
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2553
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ.2553
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต พ.ศ.2553
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ.2553
 ปี พ.ศ. 2552
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2552
 ปี พ.ศ. 2551
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2551
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพิจารณาและหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2551
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2551
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2551
 ปี พ.ศ. 2550
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2550
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2550
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2550
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ.2550
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2550
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2550
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ.2550
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ.2550
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต พ.ศ.2550
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2550
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2550
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.2550
 ปี พ.ศ. 2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ และข้าราชการ พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาพวิชาการ พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมกาสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2549
ปี พ.ศ. 2548
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
- ข้อบังคับฯ ว่าคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2548
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2548
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2548
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2548
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2548
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งสภาวิชาการ พ.ศ.2548
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ พ.ศ.2548
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2548

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม