เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 "บางแสนเกมส์"

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 32 "บางแสนเกมส์" ครั้งที่ 32 ระหว่างวัีนที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

Read more...

จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณ สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ติดต่อสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ต่อสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดครราชสีมา 30000

โทร 044-233000 ต่อ 1050 | โทรศัพท์มือถือ 081-9779807 | โทรสาร 044-242217

เว็บไซต์ : senate.rmuti.ac.th

 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา สถาคณาจารย์และข้าราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม