บุคลากรสภาคณาจารย์


นางสาวนลัทสิรินทร์ ทรัพย์โยธา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปัจจุบัน

 

 
 อาจารย์ ดร.โสภีดา สัมปัตติกร

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คน1

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ชัยกูล
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่2

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ โล่ห์วนิชชัย 

 กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ชันติโกมล 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศตคุณ เดชพันธ์

 กรรมการ

 

อาจารย์อารม เพิ่มงาม 

กรรมการอาจารย์ปรัชญา บำรุงกุล

 กรรมการ

 

 อาจารย์ธนกร จำปาหอม

 กรรมการ

 

 

อาจารย์บรรลุ เพียซิน  
กรรมการ

ผ.ศ.รัชนก เธียรวาริช

 กรรมการ

 

อาจารย์เอกชัย คุปตาวาทิน
กรรมการ

อาจารย์กมล ช่วยรักษา

 กรรมการ

อ.สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ 

กรรมการ

 

 กรรมการ

 กรรมการ

  กรรมการ

 

 

 

   

 
อาจารย์กมล ชาวยรักษา

กรรมการและเลขานุการ

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

     
     
     
     

ดูข้อมูล คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชุดที่ 1

 

รายนามประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รายนามประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปี2560 - ปัจจุบัน 

อาจารย์ ดร.โสภีดา สัมปัตติกร

ตำแหน่ง : ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปี พ.ศ. 2556 -  2560

•นายธวัชชัย สิมมา

 

ปี พ.ศ. 2553 - 2556 

  • รองศาสตราจารย์จิระพันธ์   ห้วยแสน

ปี พ.ศ. 2550 - 2553

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์   พร้อมจิตร

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชุดที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์         พร้อมจิตร          ประธานสภาคณาจารย์ฯ                         วิทยาเขตสุรินทร์

นายพัฒนา                                พึ่งพันธ์             รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1          วิทยาเขตกาฬสินธุ์

นายวิชัย                                    สายคติกรณ์       รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2          ศูนย์กลาง นครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ             บุญหมื่นไวย       กรรมการ                                                ศูนย์กลาง นครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนนต์         สิปปภากุล         กรรมการ                                                ศูนย์กลาง นครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีวิน               เปสตันยี            กรรมการ                                                ศูนย์กลาง นครราชสีมา

นายสิทธิชัย                                ศรีสุชาติ            กรรมการ                                                วิทยาเขตขอนแก่น

นายประพันธ์                              ยาวระ               กรรมการ                                                วิทยาเขตขอนแก่น

นายราชันย์                                 วงษ์ทวี              กรรมการ                                                วิทยาเขตกาฬสินธุ์

ดร.สุทธิศักดิ์                              แก้วแกมจันทร์    กรรมการ                                                วิทยาเขตสุรินทร์

นายเอกวิทย์                               หายักวงษ์          กรรมการ                                                วิทยาเขตสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยุทธ            จี้เพชร               กรรมการ                                                วิทยาเขตกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรฑิต            ดวงมุสิก            กรรมการและเลขานุการ                           วิทยาเขตขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร             ภูศรีฐาน            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                   วิทยาเขตสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนนท์            รัตนรวมการ       กรรมการ                                                วิทยาเขตสุรินทร์

ว่าที่ รต.วินัย                               หล้าวงษ์            กรรมการ                                                วิทยาเขตสกลนคร

นายสมภาร                                ดอนจันดา         กรรมการ                                                วิทยาเขตสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร             ตรีกิ่ง                 กรรมการ                                                วิทยาเขตสุรินทร์

นายสมภพ                                 อนันตศานต์       กรรมการ                                                วิทยาเขตขอนแก่น

นายธนนันต์                               อยู่หว่าง             กรรมการ                                                วิทยาเขตสุรินทร์

 

 

ดูข้อมูล คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชุดปัจจุบัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม