รายนามประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รายนามประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปัจจุบัน 

นายธวัชชัย สิมมา

ตำแหน่ง : ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปี พ.ศ. 2553 - 2556 

  • รองศาสตราจารย์จิระพันธ์   ห้วยแสน

ปี พ.ศ. 2550 - 2553

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์   พร้อมจิตร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม