คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชุดที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์         พร้อมจิตร          ประธานสภาคณาจารย์ฯ                         วิทยาเขตสุรินทร์

นายพัฒนา                                พึ่งพันธ์             รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1          วิทยาเขตกาฬสินธุ์

นายวิชัย                                    สายคติกรณ์       รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2          ศูนย์กลาง นครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ             บุญหมื่นไวย       กรรมการ                                                ศูนย์กลาง นครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนนต์         สิปปภากุล         กรรมการ                                                ศูนย์กลาง นครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีวิน               เปสตันยี            กรรมการ                                                ศูนย์กลาง นครราชสีมา

นายสิทธิชัย                                ศรีสุชาติ            กรรมการ                                                วิทยาเขตขอนแก่น

นายประพันธ์                              ยาวระ               กรรมการ                                                วิทยาเขตขอนแก่น

นายราชันย์                                 วงษ์ทวี              กรรมการ                                                วิทยาเขตกาฬสินธุ์

ดร.สุทธิศักดิ์                              แก้วแกมจันทร์    กรรมการ                                                วิทยาเขตสุรินทร์

นายเอกวิทย์                               หายักวงษ์          กรรมการ                                                วิทยาเขตสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยุทธ            จี้เพชร               กรรมการ                                                วิทยาเขตกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรฑิต            ดวงมุสิก            กรรมการและเลขานุการ                           วิทยาเขตขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร             ภูศรีฐาน            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                   วิทยาเขตสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนนท์            รัตนรวมการ       กรรมการ                                                วิทยาเขตสุรินทร์

ว่าที่ รต.วินัย                               หล้าวงษ์            กรรมการ                                                วิทยาเขตสกลนคร

นายสมภาร                                ดอนจันดา         กรรมการ                                                วิทยาเขตสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร             ตรีกิ่ง                 กรรมการ                                                วิทยาเขตสุรินทร์

นายสมภพ                                 อนันตศานต์       กรรมการ                                                วิทยาเขตขอนแก่น

นายธนนันต์                               อยู่หว่าง             กรรมการ                                                วิทยาเขตสุรินทร์

 

 

ดูข้อมูล คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชุดปัจจุบัน

รายนามประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รายนามประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปัจจุบัน 

นายธวัชชัย สิมมา

ตำแหน่ง : ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปี พ.ศ. 2553 - 2556 

  • รองศาสตราจารย์จิระพันธ์   ห้วยแสน

ปี พ.ศ. 2550 - 2553

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์   พร้อมจิตร

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปัจจุบัน

 

 
 นายธวัชชัย สิมมา

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 
ผศ.สุรศักดิ์ โล่ห์วินิชชัย

รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1

 


 
ดร.พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู

รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2

 
นายสมยศ นิรมิตรเจียรพันธุ์

ฝ่ายงบประมาณและแผน


ผศ.สุรินทร์ อ่อนน้อม

ฝ่ายกฎหมายและรองเรียน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
นางปราณี สกุลลิขเรศสีมา

ฝ่ายเหรัญญิกและปฏิคม

 
ดร.กฤตยา สมสัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย


นายชาญชัย สุวรรณเขต

ฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม

 
ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน

ผู้ช่วยฝ่ายงบประมาณและแผน

 

ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว

ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมายและร้องเรียน

 
นายยุทธศาสตร์ คงชะสิงห์

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม


นายสายัญ พันธ์สมบูรณ์

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

 
นางสาวณัฐนันท์ หลักคำ

ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมายและร้องเรียน


ดร.คมกฤช อรุณฉายพงษ์

ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมายและร้องเรียน

 
สิบเอกทองล้วน สิงห์นันท์

ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมายและร้องเรียน


ผศ.วิโชติ ทองเสมอ

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

 

 

 

 
ดร.โสภิตา สัมปัตติกร

เลขานุการ

 
 

 
นายกิตติพงษ์ ธารเอี่ยม

ผู้ช่วยเลขานุการ

 
     
     
     
     

ดูข้อมูล คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชุดที่ 1

 

บุคลากรสภาคณาจารย์


นางสาวอุทุมพร วรรณตัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม