Error
  • You are not authorised to view this resource.

รายนามประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รายนามประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปี2560 - ปัจจุบัน 

อาจารย์ ดร.โสภีดา สัมปัตติกร

ตำแหน่ง : ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปี พ.ศ. 2556 -  2560

•นายธวัชชัย สิมมา

 

ปี พ.ศ. 2553 - 2556 

ปี พ.ศ. 2550 - 2553