Error
  • You are not authorised to view this resource.

การประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง

โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา