ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 5/2562 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 อ.ดร.โสภิดา สัมปัตติกร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน และดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท. เข้าร่วมประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 5/2562 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีประเด็น การรวบรวมสวัสดิการของแต่ละมหาวิทยาลัย การสรุปผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น การเปิดปิดภาคเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดตั้งกระทรวงศึกษาฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม