Error
  • You are not authorised to view this resource.

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2553

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2553 "การปฎิรูประบบอุดมศึกษาไทย" พร้อมทั้งมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 2552 วันที่ 2-3 กันยายน 2553 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์