ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงาน

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 6"

เปิดรับบทคัดย่อในวันที่ 16 ก.พ. - 1 มิ.ย. 2558

โดยมีกลุ่มสาขาวิชา จำนวน 8 สาขา ดังนี้

1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีและเภสัช

3. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

4. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

5. สาขาเศรษฐศาสตร์

6. สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา

7. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

8. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> www.rmutcon.rmuti.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม