มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เขตเลือกตั้งวิทยาเขตขอนแก่น และเขตเลือกตั้งวิทยาเขตสุรินทร์ จัดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยเปิดใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เขตเลือกตั้งวิทยาเขตขอนแก่น และเขตเลือกตั้งวิทยาเขตสุรินทร์ จัดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยเปิดใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. จากการลงคะแนนเสียง ผลปรากฎว่า ผู้ได้รับ เลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้ง วิทยาเขตขอนแก่น ได้แก่ หมายเลข 1 นายบรรลุ เพียชิน หมายเลข 2 นางสาวรัชนก เธียรวาริช หมายเลข 3 นายเอกชัย คุปตาวาทิน ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้ง วิทยาเขตสุรินทร์ ได้แก่ หมายเลข 1 นายปรัชญา บำรุงกุล หมายเลข 2 นายธนกร หอมจำปา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ทั้ง 5 ท่าน 

ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม