คณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจาวิทยาเขตกาฬสินธุ์

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจาวิทยาเขตกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดาเนินการคัดเลือกคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ตามประกาศสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง หน้าที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากตัวแทนเขตเลือกตั้ง แทนตาแหน่งที่ว่างลงในรายนายเจษฎา สิงห์ทองชัย ที่ลาออกไปเพื่อศึกษาต่อ เรียบร้อยแล้ว

ไฟล์แนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม