Page Visited: 174
0 0
Read Time:25 Second

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าศึกษาดูงานและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.สุทธิศักดิ์ จันทร์รัตน์ ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.