ติดต่อสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ​


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044-233000 ต่อ 1030| โทรศัพท์มือถือ 06-5157-9666 |
เว็บไซต์ : senate.rmuti.ac.th
https://www.facebook.com/senatermuti/