รายนามประธานสภาคณาจารย์เเละข้าราชการ

1

อาจารย์ ดร.สมชาติ ดีอุดม
ตำแหน่ง : ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปี พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

อาจารย์ ดร.โสภีดา สัมปัตติกร
ตำแหน่ง : ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปี พ.ศ. 2560-2563

นายธวัชชัย สิมมา
ตำแหน่ง : ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปี พ.ศ. 2556-2560

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์   ห้วยแสน
ตำแหน่ง : ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปี พ.ศ. 2553-2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์   พร้อมจิตร
ตำแหน่ง : ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปี พ.ศ. 2550-2553