วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • ร่วมแรงพัฒนาอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความถูกต้อง

พันธกิจ

  • ประสานแนวคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รักษาเกียรติภูมิของสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน