ภาระกิจหลักสภาคณาจารย์และข้าราชการ

  • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่ อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
  • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรแห่งวิชาชีพ
  • พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
  • เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย