Page Visited: 180
0 0
Read Time:20 Second

ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2563

ดร.สมชาติ ดีอุดม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าร่วมประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2563 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม