admin

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการเสวนา “การเตรียมความพร้อมของบุคลากร หาก มทร.อีสาน ได้ออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการเสวนา “การเตรียม …

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการเสวนา “การเตรียมความพร้อมของบุคลากร หาก มทร.อีสาน ได้ออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา “การเตรียมความพร้อมของบุคลากร หาก มทร.อีสาน ได้ออกเป็นมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ” . ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

การเตรียมความพร้อมของบุคลากร หาก มทร.อีสาน ได้ออกเป็นมห …

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา “การเตรียมความพร้อมของบุคลากร หาก มทร.อีสาน ได้ออกเป็นมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ” . ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 Read More »

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล อาคารอทิตยาธร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/2564 ดร.สมชาติ ดีอุดม ป …

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล อาคารอทิตยาธร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ Read More »

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท.สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน เข้าร่วมสัม …

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท.สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้โอวาทแก่คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน เข้าร่วมรับฟังและรับพรจากท่านอธิการบดีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมรับฟังและรับพรจากท่านอธิ …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้โอวาทแก่คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน เข้าร่วมรับฟังและรับพรจากท่านอธิการบดีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 Read More »

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน (รุ่นที่ ๕) เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี ดร.สมชาติ ดีอุดม เป็นประธาน

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน (รุ่นที่ ๕) …

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน (รุ่นที่ ๕) เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี ดร.สมชาติ ดีอุดม เป็นประธาน Read More »

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2563 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต” และการประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563”

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร …

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2563 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต” และการประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563” Read More »

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน เข้าร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งและพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน เข้าร่วมพิธ …

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน เข้าร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งและพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Read More »

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ชุดที่ 5) เข้าศึกษาดูงานการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ชุดที่ 5) เข้าศึกษาด …

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ชุดที่ 5) เข้าศึกษาดูงานการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Read More »

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน คณะกรรมการ (ชุดที่ ๕) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน คณะกรรมการ (ชุด …

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน คณะกรรมการ (ชุดที่ ๕) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร Read More »